Leiebetingelser
LEIEPRISER
Prisene er basert på normal arbeidstid (1 skift à 8 timer). Som normal arbeidsuke regnes 40 timer per uke og 160 timer per mnd. Leie beregnes fra og med den dag utstyret tas ut fra vårt lager, til og med den dagen det er levert tilbake. Alle priser er eks. mva. og forsikring hvis ikke annet er avtalt på forhånd.
-
LEIEKONTRAKT
Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leie-betingelser med begge parters ansvar, leietaker og utleier. Kontrakten skal underskrives av begge parter ved start av leieforholdet og danner grunnlaget for det videre leieforhold.
-
FAKTURERING
Ved korte og lengre leieforhold til ukjente kunder betales leien på forskudd, samt ett depositum fastsatt av Grubba Industrier. Til etablerte leiekunder/kontokunder gjelder avtalt kredittid fra den dag utstyret tas ut av vårt lager.

-
LEGITIMASJON
Ved leie til ukjente kreves legitimasjon ved utlevering av utstyret.
-
FORSIKRING
Utstyret er forsikret mot ansvar, førerulykke, brann, tyveri og maskinskade. Ved hvert leieforhold kommer et forsikringstillegg på 5 % på leiesummen. Egenandelen ved skade er 15.000,- og ved tyveri er kr. 25.000,-Egenandelen dekkes av leietaker ved skader og tyveri. Dersom skaden er under egenandelens beløp tilkommer denne på oppgjør for det ordinære leieforhold, og dekkes av leietaker.
-
LEIETAKERS ANSVAR
Leietaker forplikter seg til å vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henhold til de instrukser gitt av Grubba Industrier, og de anvisninger gitt i instruksjons-bøker og vedlikeholdsanvisninger som følger med maskin. Videre plikter leietaker kun å benytte utstyret for de arbeidsoppgaver det er beregnet for. Ved innlevering av utstyret skal det være rengjort, med full tank og i samme stand som ved utlevering. Skader ut over normal slitasje, drivstoff og rengjøring dekkes av leietaker. Leietaker plikter videre å sørge for at den/de som bruker utstyret har de nødvendige kunnskaper/beviser for å kunne betjene denne typen utstyr.
-
REKLAMASJON
Utleier plikter å levere ut utstyret i forskriftsmessig god teknisk stand. Kontinuerlig vedlikehold foretas av utleier og evt. feil eller mangler må meldes fra til utleier innen 1 dag etter utlevering, ellers anses utstyret å være i forskriftsmessig stand ved utlevering.
Ved driftsstand på utstyret vil utleier sørge for at reparasjon finner sted snarest mulig. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evt. tap / andre økonomiske forhold som skjer som følge av driftsstans.
-
SERVICE / VEDLIKEHOLD
Inkludert i leiebetingelsene er full service og nødvendig vedlikehold, og dette dekkes innen normal arbeidstid. Daglig service og vedlikehold i leieperioden er leietakers ansvar.